Hjem Tjenester Lys teknikk Om oss

JORDPRØVER

Agrodrone_jordprøver

Bilde: Korn- og potetåker, Bioforsk 2008.

SUKSESSFAKTOR

For å utnytte avlingspotensialet for skiftet må jordforholdene ligge til rette for den kulturveksten man velger. Jordforholdene har stor betydning for plantens trivsel og yteevne. Dårlige forhold gir dårlig vekst og yteevne og gjør plantene mindre motstandsdyktige for skadegjørere.


Plantehelsekartene bidrar til å identifisere plantenes generelle helse og trivsel i det miljøet de står i. I stedet for å ta jordprøver bestemt ut i fra jordart og arrondering kan plantehelsekartene peke på dårlige og gode områder på skiftet som bør undersøkes nærmere.


Det kan være like avgjørende å ta prøver av de gode områdene for å se plantens suksessfaktor og så sammenlikne med de dårlige områdene.


Agrodrone_kalkingskart

Bilde: Kalkingskart, Jordplan.

HVORDAN GJØR VI DET?

Fremgangsmåten for jordprøvetaking er enkel. Etter avtale om inndeling og omfang av prøveområdene kjøres det med belte ATV og automatisk prøvetaker rundt på skiftet (se bilder lenger ned).


Prøvetakeren har en probe som går ca 20-25cm ned i bakken og henter opp en jordsøyle. Det går mellom 6-10 jordsøyler til en prøve (0,5liter).


Hvis utgangspunktet er et plantehelsekart tas prøvene nøyaktig plassert med GPS koordinater i henhold til kartet. Uavhengig av utgangspunktet blir alle prøvene registret med GPS posisjon. NIBIOs teksturkart brukes også til plassering.


Det tas i gjennomsnitt ut 1 prøve pr. 5 daa.

FORSKRIFTEN

  Forskrift om gjødselplanlegging, §3, avsnitt 3:

Representative jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4. – 8. år, og det skal minimum rekvireres analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold.


Jordprøvene skal analyseres ved et laboratorium som deltar i og har bestått ringtest for jordanalyser.


For jordleie skal det foreligge jordprøver senest 2. året i leieavtalen, evt. 2 året på rad med ett års leiekontrakt.


Analyser av jordprøver tatt med GPS referanse legges inn i Jordplan for dokumentasjon og bruk i gjødselplanlegging.

Agrodrone samarbeider med Jordplan AS for effektiv dokumentasjonshåndtering slik at plantehelsekartene, jordanalysene og gjødsel- eller sprøytetildelingsfilene kan legges rett inn i programmet og kan lagres som historisk dokumentasjon.


Dermed kan man se skiftenes utvikling over tid og vil kunne korrigere eller iverksette tiltak for full utnyttelse av avlingspotensialet.


Har man avlingsregistrering med GPS posisjonering på høsteutstyret kan dette også være til stor hjelp i sammenlikning med plantehelsekart. Plantehelsekartene viser nå-situasjonen i vekstsesongen hvor man har mulighet for korrigering og avlingskartet viser det endelige resultatet. Komplett dokumentasjon.

Forskrift om gjødselplanlegging

§3

JORDLOVEN

Jordprøveuttak og analyse er regulert i forskrift om gjødselplanlegging fra 1999 og er hjemlet i lov om jord (Jordloven) fra 1995.


Forskriften beskriver kriterier som oppfyller vilkår for å motta produksjonstilskudd. Hvor mange prøver som bør tas og hvor de tas må tilpasses det individuelle skiftet og de aktuelle vekstvilkår.


Flere prøver gir mer detaljert og korrekt informasjon for hele skiftet enn færre prøver.


Plantehelsekartene gir indikasjoner på forskjellene på skiftet og kan antyde behovet for antall prøver og plassering.


Agrodrone_jordanalyse

ANALYSE

Prøvene registreres og merkes separat, tørkes ved behov og sendes i egne forpakninger til analyse hos laboratoriet Eurofins.


Prøvene blir analysert etter avtalt programpakke og analyseresultatet kan importeres direkte inn i Jordplan.


Analysen tar normalt ca 5 uker på grunn av oppsamling av prøver. For spesielle behov i vekstsesongen kan det avtales kortere tider, ned til et par dager.


Eurofins har forhåndsdefinerte analysepakker for ulike formål.


Agrodrone_jordprøvepakker

Pakke 1 gir analyse av jordart, volumvekt, moldklasse, glødetap, pH og enkelte næringsstoffer. Denne prøvepakken dekker kravene i forskrift om gjødselplanlegging.


Pakke 2 gir i tillegg til pakke 1 analyse om syreløslig kalium. Denne analysen er viktig for grassdyrking.


Videre kan det analyseres for næringsmangler og mikronæringsstoffer.


Andre analyser kan analysere for smitte og skadegjørere som klumprot, nematoder, systenematoder.


Eurofins leverer også planteanalyse av alle typer vekster, grovfor for hest og kyr, samt husdyrgjødsel.

JORDPRØVEPAKKER

EUROFINS

Les mer om hva Eurofins kan analysere for deg.


Trykk på brosjyren for å åpne lesevindu.


BILDER

Agrodrone_jordanalyseAgrodrone_jordanalyseAgrodrone_jordanalyseAgrodrone_jordanalyse